Friday, June 19, 2009

ತುಂಟನೋ ಇವ ತುಂಟನೋ


ತುಂಟನೋ ಇವ ತಾಳೆ ಇವನ ಆಟ ತುಂಟನೋ
ಸುಳ್ಳನೋ ಇವ ಹುಸಿ ಮುನಿಸಲು ನಗಿಸೋ ಸುಳ್ಳನೋ
ನಂಟನೋ ಇವ ಜನುಮಕೆ ಅಂಟಿದ ನಂಟನೋ
ಭಂಟನೋ ನಂಬಿದವರ ಕಾವ ಭಂಟನೋ.. "ಪ "

ಹಾಲ ಹಸುಳೆ ಇವನು ಎಳೆಯರೊಳಗೆ ಬಲು ಹಳೆಯನೋ
ಬಾಯೊಳಗೆ ತೋರಿದ ಇಳೆಯನು ಇವ
ಮೊಳಕೆಯಲೇ ತೋರಿದ ಬೆಳೆಯನು
ಕಂದನೋ ಇವ ನಂದನೋ ನಂದದ ಆನಂದ ಈವನೋ. "ತುಂಟನೋ " "೧ "

ಮಳ್ಳನೋ ಮರುಳು ಮಾತಿನ ಮಳ್ಳ ಜಾಣನೋ
ಕಳ್ಳನೋ ಇವ ಮುರಳಿಯ ಮೋಹದಿ ಮನ ಕದಿಯುವನೋ
ಗೆಳೆಯನೋ ಇವ ಗೋಪಿಯರ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಾಣನೋ
ಪುಂಡ ಇವ ಪುಂಡರಿಗೊಡೆಯ ಪುಂಡರೀಕನು "ತುಂಟನೋ " "೨ "

ಕುಟಿಲನೋ ಇವ ಬಯಸನು ಎಂದೂ ಕೇಡನು
ಕಪಟನೋ ಇವ ಕೆಡುಕಿನ ಕಡುವೈರಿಯೋ
ಕೆಡುವರ ಕಾಡುವನು ಬಿಡದೆ ಬೇಡಿದರೆ ಒಲಿವನು
ಕಡು ಕೃಷ್ಣನೋ ಇವ ಬೆಳ್ಳನೆ ಹಾಲಿನ ಮನದವನು..."ತುಂಟನೋ " "೩ "


how is it :)
to be continued ....!!

Wednesday, June 17, 2009

ಗೆಜ್ಜಲು ಹುಳಗಲಿಗು ಬೇಡವಾಗಿ ಉಳಿದ ಪಳೆಉಳಿಕೆಗಳೊ... ಅಳಿಯದ ನೆನಪುಗಳೊ :) !!!!

In my earlier day when one of my dream to make a music album ....still its dream only ,scribbled in that time (now it may feel like childish, have it like a side dish in ur free time)
some of theme are here,
which i got from my old dusted scribbled ಶೀಟ್ಸ್
JUST to EXPRESS MYSELF, NOT TO IMPRESS...,
ಗೆಜ್ಜಲು ಹುಳಗಲಿಗು ಬೇಡವಾಗಿ ಉಳಿದ ಪಳೆಉಳಿಕೆಗಳೊ... ಅಳಿಯದ ನೆನಪುಗಳೊ :) !!!!

---------------******-----------*********----------*********------------------
#1
Dialog: ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಲ್ಲ ಮನಸಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಹೃದಯಾನ ಸೂರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾ .......

M: ಕೇಳೆ ನನ್ನ ಕವನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾ
ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮೂಡೋದು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದ್ದು
ಮನಸಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದು ಹೃದಯಾನ ಸೂರೆ ಮಾಡೋದು .
"ಕೇಳೆ ನನ್ನ ಕವನ"
ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಏನನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ
ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಶುರುವಾಯ್ತಲ್ಲ
ಮನಸಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿತಲ್ಲ ಯಾವುದೀ ಮಧುರಾ ಭಾವನೆ
ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾ .....
"ಕೇಳೆ ನನ್ನ ಕವನ"
F: ಹೇಳಲು ಮಾತಲ್ಲಿಲ್ಲ
ನೋಡಲು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ
ತೋರಿಸಲು ರೂಪ ಇಲ್ಲಾ
ಅನುಭವಿಸದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ
ಹೃದಯಾನ ಸೂರೆ ಮಾಡಿತಲ್ಲ ಯಾವುದೀ ಮಧುರಾ ಯಾತನೆ
ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾ ....
"ಕೇಳೆ ನನ್ನ ಕವನ"
------------******--------******------------*********------------------
#೨
F:ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮನಕೆ
ಎಲ್ಲಿದೆ ನೆಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೆಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ....

F: ತಂಪು ಗಾಳಿಯ ಹಾಗೆ ಬಂದೆ ನೀ..
ನನ್ನ ಈ ಮನಸಿಗೆ ಉಸಿರಲಿ ಬೆರೆತೆ ನೀ..
ಗಾಳಿಯಾ ಹಾಗೆ ಬಂದು ಸೋಕಿದೆ
ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದೆ ನೆನಪದು ನಿನ್ನದೇ
ಕಾಡಿದೇ ಕಾಣದೆ ಸೆಳೆತವ ತಂದಿದೆ ಹಿತವಾಗಿದೆ .
"ನಿನ್ನ ಹೃದಯ"
M: ನಿನ್ನ ಹಾಡಿದು ರಾಗವಾಗಿದೆ
ನನ್ನೀ ಹೃದಯ ತಾಳಕೆ
ಮನಸಿದೂ ಹಾಡಿದೆ
ಕಡಲು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಹಾಗೆ ಸೇರುವಾ
ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ
ರೆಪ್ಪೆ ಮುಚ್ಚಿಡು ಕನಸ ಬಿಚ್ಚಿಡು ಬಾ ಒಂದಾಗುವ ."ನಿನ್ನ ಹೃದಯ"
F: ಕನಸು ಕಾದಿದೆ ರಾತ್ರಿ ಮರುಗಿದೆ
ಎಲ್ಲಿಹೆ ಬಾರದೆ ಮನಸಿದೋ ನೊಂದಿದೆ
ಕನಸಲಿ ನಾವು ಸೇರುವ ಎಂದೂ
ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದೆ ಕನಸಿದು ನಿನ್ನದು
ಕೂಗಿದು ಕೇಳದೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣದೆ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ನೀ ..."ನಿನ್ನ ಹೃದಯ"

M: ಬಾ .. ಹೋಗುವ ಅಲ್ಲೇ ಸೇರುವಾ
ಕನಸದು ನಮ್ಮದೇ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಲ್ಲಿದೆ
ಮನಸಿನಾ ಊರ ಹೃದಯದರಮನೆಗೆ
ಕನಸಿದೆ ದಾರಿಯೇ ಸಾಗುವಾ ಜೊತೆಯಲೇ
ಒಲವಿನ ಸಿರಿಯು ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿಯು ನಮ್ಮ ದಾಗಲಿ .."ನಿನ್ನ ಹೃದಯ"
-------********--------*******------------*********______*****-------
#೩
ಇದೇನೆ ಅದು ಅದೇನೇ ಇದು ಎಲ್ಲ ಬೇಡೋದಿದು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕೊದಿದು

ಮಾತು ಮಾತಿನಲಿ ಹೇಳಲಾಗದ
ಒಗಟು ಇದು
ಕಣ್ಣ ಅನ್ಚಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಿದು
ಬಯಸಿದಾಗ ಕೂಗಿ ಕರೆಯುವಾಗ
ಎಂದು ಬರದು ಇದು
ಬಂದಮೇಲೆ ಎಂದು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದು ಇದು
ಹಸಿವು ದಾಹಗಳ
ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳ ಮರೆಸೋದಿದು
ಕಾಲವನ್ನೇ ಮರೆಸಿ ಕಯಿಸೋದುಇದು
ಮನಸುಗಳ ಚಿಗುರಿಸೋ ಚೈತ್ರ ಕಾಲ ಇದು
ಸೋಲುಗಳನೆ ಮರೆಸಿ ಜಗವ ಗೆಲಿಸೋದಿದು

ಕ್ಷಣದಲೇನೆ ಕವಿಮನಸ ಸೃಷ್ಟಿಸೋ
ಕವನ ಇದು
ಮನಸುಗಳನು ನಲಿಸೋ ಹೊಂಗನಸು ಇದು
ಮನದ ಇರುಳಿಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ
ಬೆಳದಿಂಗಳು ಇದು
ದಣಿವು ದಾಹ ನೀಗೋ ಒಲವ ಒರತೆ ಇದು .


ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಾ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದು ಮನಸು ಹುದುಕೊದಿದು ಹೃದಯ ಬಯಸೋದಿದು..
--******-----******--------********--------********---------******-------*****
#4
ಬಂತು ಬಂತು ಬಂತು ವಸಂತ ಬಾಳಿಗೆ
ತಂತು ತಂತು ತಂತು ಸಂಭ್ರಮ ಮನಸಿಗೆ
ಕನಸುಗಳು ಚಿಗುರಿದವು
ಹಸಿರಾಯ್ತು ಮನಸುಗಳು
ಮೊದಲ ಸ್ವಾತಿ ಹನಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ಒಡಲು
ಹನಿದಾಗ ಮನದಿ ಹೊನಲು ..

ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆಗೆ ಮೈ ಝಂ ಎಂದಿದೆ
ಮನದಲಿ ಸಂತಸ ತುಂಬಿದೆ
ಕಾರ್ಮೋಡ ಕತ್ತಲ ಚಪ್ಪರ ಹಾಕಿದೆ
ಮಿಂಚಿನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಹಾತೊರೆದಿದೆ

ಹಸಿರು ಹೂವಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿದ
ಮನಸಿನ ಕಾಯಿ ಮಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ
ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿತುಂಬಿ ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ
ಸವಿಯಲು ಮನ ಹಾತೊರೆದಿದೆ .

-----******------****_____******--------*********
#೫
ನಲ್ಮೆಯ ಒಲವೆ
ನೆನಿರಲು ಜಗವೆಲ್ಲ ಚೆಲುವೇ
ನೀನಿರಲು ನನಗೆ ಬಲವೆ
ಇಲ್ಲದಿರೆ ಕಾಣದು ಲೋಕವೇ

ಆಗದಿರಲಿ ಒಲವು ಹಗುರ
ಅದುವೇ ಬಾಳಿಗೆ ಶೃಂಗಾರ
ಬಂದರೆ ಒಲವಿಗೆ ಬರ
ನೀಗದು ಮನದ ಭಾರ
ಒಲವಿದ್ದರೆ ನಡೆಯದು ಯಾವ ಸಮರಾ
ಅಶಾಂತಿ ಬಲು ದೂರ
ಒಲವು ಜೀವನದ ಕಲೆ
ಬತ್ತದಿರಲಿ ಒಲವ ಸೆಲೆ
ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಇದೆ ನೆಲೆ
ದೂರಾಗದ ಭಾವದ ಅಲೆ
ಇದು ಬಾಡದ ಹೂಗಳ ಮಾಲೆ ಬಣ್ಣಿಸಲು ಸಾಲದು ಸಾಲೆ ....

------**********-------********---------**********----------************-----

#೬
ಪೆದ್ದು ಮನಸಿನ ಮುದ್ದು ಪ್ರೀತಿ
ಬುದ್ದಿ ಇಲ್ಲದ ಶುದ್ದ ಪ್ರೀತಿ
ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಜೇನಿನ ರೀತಿ
ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಧ ಈ ಪ್ರೀತಿ

ಮನಸಿನ ಮೌನ ರಾಗ
ಹೃದಯದ ತಾಳದ ವೇಗ
ಬೆರೆತು ಬಂದ ಮಧುರಾ ರಾಗ
ಅಮರ ಮಧುರಾ ಈ ಅನುರಾಗ
ಸೆಳೆತದ ಈ ಸಿಹಿ ನೋವ ಸುಖ
ಪ್ರೀತಿಯ ಅಂದದ ಮುಖ
ಕಲೆತಾಗ ತಾನೇ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ
ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲಾ ಇನ್ನಾವ ಸುಖ
-------*******--------********---------*********-------------
#೭

ಸಿಂಧೂರವೇ ಹಣೆಗೆ ಶೃಂಗಾರ
ಮಲ್ಲಿಗೆಯೇ ಮುಡಿಗೆ ಮಂದಾರ
ಕೊರಳಲಿ ಆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ
ಇನ್ನೇಕೆ ಬಂಗಾರ ಹೊರಲಾರದ ಭಾರ
ಅರಳುವ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಗ್ಗು
ಕಂಡಾಗ ನಿನ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ನಗು
ಅಸೂಯೆ ಬಂತು ಆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೂ
ಎಂದೆಂದೂ ಶಾಶ್ವತ ಇರಲಿ ಈ ಸೊಬಗು

ಸಾಗರನ ಹೃದಯದ ಸಂಪತ್ತು
ನಿನ್ನ ಕೊರಳಿನ ಮಣಿ ಮುತ್ತು
ಸಿಂಗರಿಸಿ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಯಾವತ್ತು
ನೀ ನನ್ನೀ ಹೃದಯದ ಸಂಪತ್ತು

------*******------******-------*****------*****------******
#೮
ಚಲಿಸುವ ಮೋಡದ ಮೇಲೆ
ಬರೆದಿಹ ಒಲವಿನ ಓಲೆ
ಓದುವೆಯ ನೀನು ತಡಮಾಡದೆ ಇನ್ನು

ಹೃದಯದ ಒಲವಿನ ಚಿಲುಮೆ
ಕಂಬನಿಯಾಗಿ ಹರಿದು
ಮೋದದಿ ಹನಿಯಾಗಿ ನಿಂದು
ರಚಿಸಿದ ಒಲವಿನ ಓಲೆ
ಇದು ಹೃದಯದ ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆ

ನನ್ನ ಹೃದಯ ದ ಕಂಬನಿ
ಹನಿಸಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳೆಹನಿ
ನಗುತಿರಲಿ ನಿನ್ನೆದೆ ಹೂಬನ
ಹರುಷದಿ ಹಾಡುತಿರಲಿ ಈ ಮನ
ಇದು ಮನಸು ತೊದಲಿದ ಪುಟ್ಟ ಕವನ
-------********---------*********_______**********---------***********
#೯
ಕಣ್ಣಲಿ ಮಡುಗಟ್ಟಿರುವುದು
ದನಿಯನು ಬಿಗಿದಿಟ್ಟಿರುವುದು
ಎದೆಯೊಳಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವುದು
ನಗುವೋ ಅಳುವೋ ಅರಿಯೆ ನಾ
ಹೇಳಿಕೋ ನೀ ಪೂರ ಇಳಿಸಿಕೋ ಮನಸಿನ ಭಾರ

ಕಣ್ಣಿದು ಮನಸಿನ ಕನ್ನಡಿ
ನಾ ಅರಿಯೆ ಇದರ ಮುನ್ನುಡಿ
ವಿನೋದವೋ ವಿಷಾದವೋ ಆದರೂ
ಇದು ವಿಶಾಲವೂ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವು

ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ ಇದರ ಹುಚ್ಚು
ಬಚ್ಚಿದುವುದೇ ಅಚು ಮೆಚ್ಚು
ನೋವೋ ನಲಿ ವೋ ಛಲವೋ
ಎದೆ ಇದು ಬತದ ಭಾವದ ಸಾಗರವು ....
-------********-------*******------********--------*******-------***********------
#೧೦
ಒಂಟಿಪಯಣ ನಿನ್ನದು
ಗುರಿ ಇರದ ದಾರಿಯಲಿ
ಕಾರಿರುಲಾ ಕತ್ತಲಲಿ ಮುಗಿಯದ ಪಯಣ ನಿನ್ನದು

ಮನದ ಅಇರುಲಿಗೆ ಚಂದಿರನು ಬಾರನೇ
ಇರುಳ ಕಳೆವ ಸೂರ್ಯನು ಹಗಲನು ತಾರನೇ
ಕಟ್ಟಲು ಕಳೆದು ಬೆಳಕು ಹರಿಯುವುದೇ
"ಒಂಟಿಪಯಣ "
ಜೊತೆ ಇರದ ಬಾಳಿನಲಿ ನೆನಪುಗಳೇ ಸ್ನೇಹಿತರು
ನೆನಪಿರದ ಬದುಕಿನಲಿ ನೋವು ನಲಿವೆ ಬಂಧುಗಳು
ಕನಸಿನ ಲಾಂದ್ರ ಹಿಡಿದು ನೀ ನಡೆ...
"ಒಂಟಿಪಯಣ "
-------******-------*******--------********--------********-------------
May be continueee....